بیمه عمر ارمغان زندگی

    بیمه عمر ارمغان زندگی

انواع بیمه ها عمروپس انداز است که ضمن توجه به مولفه های مهم اقتصادی نظیر دریافت سرمایه بیمه به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری در زمان بازنشستگی پوشش های متنوع دیگری را برای بیمه گذاران و بیمه شدگان محترم به ارمغان می آورد.

مزایای بیمه ای:

*پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده ،به صورت یکجا و حداکثر 2،000،000،000 ریال.(علاوه بر اندوخته)

*پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه تا چهاربرابر سرمایه بیمه عمرو حداکثر 3،000،000،000 ریال(علاوه بر بند یک)

*معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده و پرداخت سرمایه از کارافتادگی کامل و دائم حداکثر به میزان 100%سزمایه پوشش فوت عادی.

*پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی کامل و دائم.

*پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده در صورت نقص عضو جزئی ودائم ناشی از حادثه.

*پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل سکته قلبی،سکته مغزی،سرطان،پیوند اعضاء اصلی بدن و عمل جراحی کرونر(قلب باز)،معادل 30%سرمایه پوشش فوت عادی و حداکثر به میزان 300،000،000 ریال.

امکان حفظ پوشش های بیمه ای از محل اندوخته،در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار

*پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده ناشی از حادثه حداکثر تا 10%سرمایه فوت عادی

مزایای سرمایه گذاری :

*تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت

*پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار بعد از 2سال

*پرداخت سود مشارکت در منافع

*امکان برداشت از محل اندوخته تعیین شده

*امکان بازخرید نمودن بیمه نامه

*پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه به استفاده کننده