بیمه های عمر و حادثه گروهی

    بیمه های عمر و حادثه گروهی

بیمه عمروحوادث بصورت گروهی برای بیمه گذارانی از قبیل:

موسسات،سازمان ها،شرکت ها و...ارائه می گردد و بیمه شدگان در صورت وقوع هریک از خطرات نقص عضو و از کارافتادگی(قطعی و دائم)کلی و جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه ،مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد را دریافت می نمایند و در صورت فوت بیمه شده مبلغ سرمایه به افرادی که بیمه شده در فرم تعییت ذینفع ذکر کرده و یا وارث قانونی ایشان پرداخت می گردد.

*قرارداد بیمه عمروحوادث مصوب کارکنان دولت

*قرارداد بیمه عمروحوادث جمعی

*قرارداد بیمه حوادث جمعی

*قرارداد بیمه عمر جمعی

*قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده

*قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

*قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

*قرارداد بیمه عمرو حوادث جمعی همسرو فرزندان

*قرارداد بیمه عمروحوادث ضریبی از حقوق و مزایا

*قرارداد بیمه حوادث دانشجویان