بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

    بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان در قبال بیماران که به علت خطا ،اشتباه ،غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص معالجه ،مداوا،اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.