بیمه بدنه اتومبیل

    بیمه بدنه اتومبیل

در بیمه بدنه ،بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود به خاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی خودروهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی می گردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان خودرو و یا اشخاصی که خودرو در اختیار آنها می باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

خطرات و ریسک های تحت پوشش بیمه بدنه :

  از محل این بیمه نامه می توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که شامل موارد زیر می شود جبران نمود.

*حادثه (کلی و جزئی)/ برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودرو

*سقوط/ واژگون شدن خودرو              *حریق/ آتش سوزی،صاعقه،انفجار           *سرقت کلی خودرو

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه:

*سرقت جزئی قطعات و لوازم

*شکست شیشه

*سیل،زلزله،آتشفشان

*هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه

*اثرات ناشی از پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی

*نوسانات قیمت

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه:

*تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه به شرح جدول زیر می باشد.این تخفیف ها مشمول بیمه گذارانی می شود که در طی یکسال بیمه ای یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خساراتی دریافت ننموده باشند.

 

 

سابقه عدم تخفیف خسارت

تخفیف حق بیمه ای

یک سال

25%

دوسال

35%

سه سال

45%

چهارسال و بیشتر

60%

 

 

*علاوه بر تخفیف عدم خسارت بیمه ،دانا تخفیف های مناسب دیگری را نیز در راستای دسترسی بیشتر آحاد جامعه به استفاده کنندگان بیمه بدنه ارائه می نماید.

 

 

امتیازات بیمه دانا در بیمه های بدنه:

*دریافت حق بیمه به صورت اقساط

*اعمال حداقل فرانشیز در خسارت احتمالی

*عدم اعمال فرانشیز در خساراتی که مقصر حادثه راننده ،بیمه گذار نباشد.

*امکان استفاده از تخفیفات عدم خسارت سایر شرکتها

*تعدد واحدهای پرداخت خسارت

*عدم کسر فرانشیز اضافی در صورت استفاده بیش از یک نفر از خودرو

 

 

انتقال مالکیت خودرو:

در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی ،بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید.در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید.تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

نحوه تمدید بیمه نامه:

برای تمدید بیمه نامه در صورت مراجعه (تا 24 ساعت)قبل از انقضای تاریخ بیمه نامه قبلی نیازی به بازدید اتومبیل نمی باشد لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضای بیمه نامه جهت تمدید آن اقدام فرمایید.