بیمه شخص ثالث اتومبیل

    بیمه شخص ثالث اتومبیل

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد. منظور از خسارت های مالی، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد می شود.

خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث :

در بیمه شخص ثالث بیمه دانا خطرات زیر تحت پوشش بیمه است.

تسهیلات

بیمه حوادث راننده:

پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت های جانبی (نقص عضو و فوت) وارد  به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی شود را تحت پوشش قرار می دهد.

 

تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده:

 حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه گر مطابق تعرفه های مصوب تعیین و اعمال می شود.

به منظور تشویق بیمه گذاران به دقت در رانندگی، به آن دسته از بیمه گذارانی که در یک سال بیمه ای هیچ گونه خسارتی ایجاد نکرده باشند به هنگام تمدید بیمه نامه تخفیف اعطا می شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال های بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود.

 

سال تخفیف عدم خسارت

درصد تخفیف

سال تخفیف عدم خسارت

درصد تخفیف

سال تخفیف عدم خسارت

درصد تخفیف

یک سال

5

شش سال

30

یازده سال

55

دو سال

10

هفت سال

35

دوازده سال

60

سه سال

15

هشت سال

40

سیزده سال

65

چهار سال

20

نه سال

45

چهارده سال

70

پنج سال

25

ده سال

50

***

***