بیمه های باربری

    بیمه های باربری

مشتریان بیمه های باربری

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در تجارت بین المللی و یا داخلی ،اعم از فروشنده یا خریدار که منافع آنها وابسته به تحویل سالم کالا در مقصد می باشد،به منظور پیشگیری از هر گونه بحران مالی ناشی از خسارت وارده به محصولات نسبت به ابتیاع بیمه نامه باربری اقدام می نمایند.

انواع بیمه نامه های باربری ازحیث منطقه جغرافیایی :

بیمه نامه های باربری از حیث منطقه جغرافیایی به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

* بیمه نامه های باربری  وارداتی

* بیمه نامه های باربری صادراتی

* بیمه نامه های باربری ترانزیت

* بیمه نامه های باربری داخلی

انواع بیمه نامه های باربری از حیث خطرات تحت پوشش :

* شرایط TOTAL  LOSS    

* مجموعه شرایط            C  

* مجموعه شرایط   B

* مجموعه شرایط        A  

* پوشش داخلی

انواع روشهای صدور بیمه نامه های باربری :

* بیمه نامه ساده                        * بیمه نامه شناور                                  * بیمه نامه باز