بیمه درمان

    بیمه درمان

بیمه درمان گروهی که با کمترین نرخ و بهترین شرایط ممکن شایان ذکر است این شرکت با 98%بیمارستانهای دولتی و خصوصی و درمانگاه و مراکز درمانی کل کشور قرارداد همکاری را دارا می باشد و امکان سرویس دهی در تهران جهت ارسال در محل کار بیمه گذار وجود داشته باشد و ضمنآ برای مدیران بنا به درخواست آن وزارت محترم کارت طلایی درمان صادر خواهد شد که میتوانند بدون هیچگونه محدودیت از تمامی امکانات درمانی استفاده نمایند.