بیمه مسئولیت قایق

    بیمه مسئولیت قایق

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جت اسکی ، قایق و استراحت گاه های ساحلی در قبال استفاده کنندگان

بیمه مسئولیت قایق