بیمه عمر و ارمغان زندگی

    بیمه عمر و ارمغان زندگی

 

هدف بیمه تشکیل سرمایه ایجاد یک سرمایه مطمئن برای آینده بیمه شده است

تعهدات بیمه عمر:

.پرداخت سرمایه در پایان مدت بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده .
.استرداد حق بیمه های دریافتی به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده قبل از پایان مدت بیمه نامه
.دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه پس از گذشت حداقل دوسال .
.امکان بازخرید بیمه نامه پس از شش ماه پرداخت مستمر حق بیمه .
.امکان پرداخت حق بیمه بطور یکجا در شروع قرار داد
.برخورداری از معافیت های مالی بشرح زیر
.سرمایه بیمه عمر از پرداخت هر گونه مالیات معاف است.
. حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات بیمه شدگان کسر می گردد

بیمه عمر و ارمغان زندگی