بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

    بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران (CPM)  

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران