درباره مدیریت

    درباره مدیریت

جناب آقای حمید بهجت منش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دارای مدرک کارشناسی ارشد بیمه  و بازاریابی